Permisjoner

Når permisjonstid er inne:

Permisjonsplan: Det skal utarbeides permisjonsplan for tiden ved Leira avd.

Ordinær- og korttidspermisjoner; Når permtid er oppnådd kan det gis korttids-  og ordinærpermisjoner jf. Straffegjennomføringslovens §33 og forskriften § 3-30. Det kan søkes permisjon på  alle dager unntatt tirsdager og torsdager. Det er vanligvis ikke anledning til slike permisjoner i arbeidstiden, så fremt disse ikke er tenkt brukt mot offentlige kontorer m.m. ifbm. løslatelse.. Permisjoner for øvrig kan gis fra kl 1530 (fredager fra kl 1500), og skal avsluttet senest kl 2300. Søknaden leveres  jf. avt. på søknadsskjema.

Velferdspermisjon; kan gis i forbindelse særlige og vektige grunner som er dokumentert.. Hovedregelen er at dette er for de som ikke er i permordning.

Generelt; Ved overføring til Leira er det 14 dagers karantene før første permisjon gis. (for de med permisjonstid inne).

NB! Det er viktig å møte punktlig etter permisjonerFor sen tilbakekomst medfører tap av permisjonstimer.