Konsekvenspedagogikk

Ansatte ved Leira skal gjenomgå et høyskolestudie i Konsekvenspedagogikk på 30 studiepoeng. Dette er en pedagogisk retning med utspring fra humanistisk og eksistensialistisk tenking. Grunnleggeren av pedagogikken er den danske psykolog og filosof Jens Bay.

Konsekvenspedagogikk er en oppdragelsespedagogikk hvor man vektlegger den enkeltes frihet og valgmulighet og derigjennom at handlinger alltid medfører konsekvenser. Det er essensielt at det er i samspillet med andre personer at enkeltindividet utvikler seg. Sosial læring er en forutsetning for individets sosiale og kulturelle dannelse.

Videre understrekes det at bare gjennom samhandling med andre i et fellesskap kan et individ bli en sosial person. Leira har tro på en omgangstone som preges av åpenhet og respekt for individet, og mulighet for den enkelte til å foreta selvstendige valg og samtidig ta ansvar for konsekvensene av valget. Gjennom samtaler bevistgjøres den enkelte og konfronteres med sine handlinger og hvilke konsekvenser egne valg medfører. Slik kan den innsatte gjennom veiledning reflektere og forsterke sin sosiale kompetanse, og dermed stå bedre rustet til å foreta riktige valg.

At samtlige ansatte etterhvert innehar den samme kompetansen med høgskolestudium i konsekvenspedagogikk er et unikt utgangspunkt for en felles forståelse og faglig plattform, som igjen gjør forutsetningene for et godt arbeidsmiljø - der vi drar i samme retning og utvikler oss gjennom faglige refleksjoner. Dette er grunnfilosofien til Leira.Vi har valgt å holde oss til konsekvenspedagogikken uten å blande inn annen programvirksomhet, da vi tror det er best å holde fokus på en modell - og at det lettere vil fremme en prosess som forsterker og utvikler "Leiramodellen" i riktig retning.