Aktiviteter

For å sone ved Leira fengsel er de innsatte forpliktet til å delta i obligatoriske treninger og aktiviteter sammen med ansatte. Foruten to faste treningsdager i uken, er det aktiviteter i ukedager og i helgene som de innsatte selv kan foreslå.

Det kan være det meste fra fjellturer, ski, sykkelturer og bilcross til museum, konserter og andre kulturelle eller fysiske aktiviteter.

Aktivitetene tilpasses til en viss grad den enkelte, men for de som har ønsket en ekstra utfordring har Leira hatt tradisjon i å delta på arrangementer som turrenn på ski, "Styrkeprøven" Trondheim - Oslo og Birkebeineren på ski og sykkel. Dessverre har de senere år blitt vanskeligere og vanskeligere å få med folk på slike krevende fysiske aktiviteter. Leira avdeling har likevel et håp om at dette vil kunne ta seg opp.

Tanken bak de fysiske aktivitetene er i tilføre de innsatte sunne verdier og kunnskap om at fysisk fostring øker livskvaliteten i form av bedre fysisk og mental helse. Med andre ord - god fysisk aktivitet er en vei til mestring og bedre livskvalitet. Leira har også et eget musikkrom med utstyr til et band der de som ønsker å spille er velkommen som brukere. Gjennom felles positive aktiviteter lærer den enkelte å være ansvarlig sammen med andre mennesker. Det er en viktig og nødvendig egenskap å samvirke i et sosialt fellesskap.

Fysisk trening er noe Leira vektlegger og det er mange grunner til det. Gjennom bedret fysisk velvære vil de innsatte få en følelse av mestring og sosial deltakelse, samt at det i tillegg har en positiv effekt på den psykiske velvære. Alle har forutsetninger for å bedre sin helse og utvikle sine talenter og evner og for Leira er det viktig å ha et bredt tilbud av aktiviteter som kan gi innhold og mening til de fleste innsatte.

En aktiv hverdag med aktiviteter og mosjon gir et godt grunnlag for god helse og kan virke forebyggende på depresjon og psykiske problemer. Gjennom de aktiviteter som Leira tilbyr, får mange innsatte muligheten til å skape seg nye verdier og opparbeide seg en ny plattform med sunne holdninger som de kan ha nytte av når de skal ut til et liv uten kriminalitet. Det kan være en viktig forutsetning for å bli kjent med andre mennesker når en skal skifte miljø og tilpasse seg samfunnet. Deltakelse i samfunnet er viktig når den enkelte skal lære seg å leve et liv uten rus. Mange har levd et liv der vanskelige følelser og utfordringer er blitt løst gjennom bruk av medikamenter. Vi tror en bedret fysisk form og positive opplevelser kan være med på å redusere mentalt stress og bedre den innsattes selvoppfatning, slik at forandring av en negativ livsførsel vil bli lettere.

I tillegg kommer selvsagt de andre fordeler som fysisk aktiviteter fører med seg - som helsegevinst, bedre kondisjon, hjerte, lunge, oksygenopptak, forbrenningsprosess og ikke minst et økt overskudd og velvære. Det er et mål at den enkelte gjennom deltagelse i sosiale aktiviteter opplever en sosial verdsetting, trygghet og mestring av hverdagen på Leira som hun/han kan ta med seg videre i livet etter løslatelse. Dette kan forsterke den sosiael mestring og spore de innsattes iboende ressurser i en positiv retning. Leira er på ingen måte et behandlingssenter, men tror på verdien av sunne holdninger og deltakelse i aktiviteter som medfører en form for fysisk og psykisk trening.

Som du kan se på bildelinkene er tilbudene mange. Det er fordi vi vil nå flest mulig innsatte, og at enhver kan finne en positiv aktivitet/hobby som de kan fortstte med etter soningen.